1

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงระหว่าง กองทัพอากาศ กับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ