logo

ประวัติความเป็นมาของกรมข่าวทหารอากาศ

         กิจการข่าวได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ.2456 เมื่อครั้งที่กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้ง แผนกการบิน อยู่ใน จเรทหารช่าง แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนัก จนกระทั่ง พ.ศ.2480 กระทรวงกลาโหม ได้ยกฐานะ กรมทหารอากาศ เป็น กองทัพอากาศ และตั้งแผนกที่ 2 ขึ้นใน กรมเสนาธิการทหารอากาศ รับผิดชอบงานด้านการข่าวอย่างเป็นรูปธรรม ใน พ.ศ.2491 มีการเปลี่ยนแปลงแผนกที่ 2 เป็น สธ.2 จนมีการแก้ไขปรับปรุงอัตรา กองทัพอากาศอีกครั้ง เมื่อ พ.ศ.2495 โดยเปลี่ยนจาก สธ.ทอ.2 เป็น กรมข่าวทหารอากาศ อยู่ในกรมเสนาธิการทหารอากาศ 

          ในการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับชาติ กรมข่าวทหารอากาศ จะเป็นหน่วยงานหลักของกองทัพอากาศที่จะเป็นผู้ป้อนข้อมูลภัยคุกคามด้านต่าง ๆ จากประมาณการข่าวกรองที่ผ่านการรวบรวมและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ หน่วยขึ้นตรงของกรมข่าวทหารอากาศ ประกอบด้วย สำนักนโยบายและแผน สำนักข่าวกรอง และแผนกธุรการ

           ข้าราชการกรมข่าวทหารอากาศ จะทุ่มเทพลังกาย พลังใจ และพลังความคิด เพื่อปฏิบัติภารกิจอันสำคัญยิ่งนี้ และจะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อบรรจุวัตถุประสงค์ของกองทัพอากาศ อันจะนำประโยชน์สุขมาสู่ชาติบ้านเมืองสืบไป