ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 

 


พลอากาศตรี มานพ สุริยะ
พ.ศ.2495-2500

พลอากาศตรี สวน จิตรไพบูลย์
พ.ศ. 2500 - 2503

พลอากาศตรี ประสงค์ คุณะดิลก
พ.ศ. 2503 - 2505

พลอากาศตรี เฉลิม ทีวะเวช
พ.ศ. 2505 - 2513

พลอากาศตรี ไสว ช่วงสุวานิช
พ.ศ. 2513 - 2518

พลอากาศตรี สมพล บุรุษรัตนพันธุ์
พ.ศ. 2518 - 2521

พลอากาศตรี ทวนทอง ยอดอาวุธ
พ.ศ. 2521 - 2524

พลอากาศตรี เปรื่องวิทย์ หงสนันท์
พ.ศ. 2524 - 2525

พลอากาศตรี กันต์ พิมานทิพย์
พ.ศ. 2524 - 2527

พลอากาศตรี เริงชัย สนิทพันธุ์
พ.ศ. 2527 - 2530

พลอากาศตรี ม.ร.ว.ศิริพงษ์ ทองใหญ่
พ.ศ. 2530 - 2531

พลอากาศตรี ชนินทร์ จันทรุเบกษา
พ.ศ. 2531 - 2534

พลอากาศตรี ชาญชัย ชาญชิดชิงชัย
พ.ศ. 2534 - 2537

พลอากาศตรี ดำรง บิณษรี
พ.ศ. 2537 - 2538

พลอากาศตรี สมนึก โชติยะปุตตะ
พ.ศ. 2538 - 2540

พลอากาศตรี ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์
พ.ศ. 2540 - 2542

พลอากาศตรี ไพบูลย์ จันทร์หอม
พ.ศ.2542 - 2543

พลอากาศตรี อภิสิทธิ์ จุลโมกข์
พ.ศ.2543 - 2546

พลอากาศตรี ศรีเชาว์ จันทร์เรือง
พ.ศ.2546 - 2548

พลอากาศตรี ประจิน จั่นตอง
พ.ศ.2548 - 2549

 
พลอากาศตรี อารยะ งามประมวญ
พ.ศ.2549 - 2551


พลอากาศตรี สุทธิพันธ์  กฤษณคุปต์
พ.ศ.2551 - 2554  


พลอากาศตรี ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
พ.ศ.2554 - 2556


พลอากาศตรี สุรศักดิ์ ทุ่งทอง
พ.ศ.2556 - 2557


พลอากาศโท สุรศักดิ์ ทุ่งทอง
พ.ศ.2557 - 2558

 
พลอากาศโท  ภานุพงศ์  เสยยงคะ
เม.ย.-ต.ค. พ.ศ.2558


พลอากาศโท  ธีรวุฒิ  บุญเลิศ
พ.ศ.2558 - 2559


พลอากาศโท นพฎล  ทองพุ่ม
พ.ศ.2559 - 2560 

พลอากาศโท ธรินทร์  ปุณศรี
พ.ศ.2560 - พ.ศ.2561

 61102701
พลอากาศโท คงศักดิ์  จันทรโสภา
พ.ศ.2561 - พ.ศ.2562

61102702 

พลอากาศโท พงษ์สวัสดิ์  จันทสาร
พ.ศ.2562 - พ.ศ.2563

61102702 

พลอากาศโท พันธ์ภักดั  พัฒนกุล
พ.ศ.2563 - พ.ศ.2563

พลอากาศโท มนัท ชวนะประยูร
พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน