logo

กรมข่าวทหารอากาศ

วิสัยทัศน์ของกรมข่าวทหารอากาศ

        "เป็นหน่วยงานที่มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพในด้านการข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัยทั้งปวง และเป็นหลักในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ"

 

ภารกิจ
          มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนาและดำเนินการด้านการข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัย กิจการต่างประเทศ แนวทางความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศกับมีหน้าที่สร้างองค์ความรู้ ควบคุม ประเมินผลและการตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านการข่าว และรักษาความปลอดภัย มีเจ้ากรมข่าวทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ