รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

ประจำปีงบประมาณ ๖๗

ลำดับ รายละเอียด
1 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย GIS ศูนย์ข้อมูลกลาง
2 ราคากลางเช่าช่องสัญญาณสื่อสารความเร็วสูง
3 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย GIS ในพื้นที่ภาคใต้
4 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมบำรุงโปรแกรมระบบ GIS และฐานข้อมูลด้านข่าวกรอง
5  
6  
 7  
 8  
 9  
10  

 

 

ประจำปีงบประมาณ ๖๖

ลำดับ รายละเอียด
1 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย GIS ศูนย์ข้อมูลกลาง
2 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย GIS ในพื้นที่ภาคใต้
3 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมบำรุงโปรแกรมระบบ GIS และฐานข้อมูลด้านข่าวกรอง
4 ราคากลางเช่าช่องสัญญาณสื่อสารความเร็วสูง
5 ราคากลางจัดซื้อภาพถ่ายดาวเทียม
6  
 7  
 8  
 9  
10  

 

ประจำปีงบประมาณ ๖๕

ลำดับ รายละเอียด
1 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมบำรุงโปรแกรมระบบ GIS และฐานข้อมูลด้านข่าวกรอง
2 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย GIS ในพื้นที่ภาคใต้
3 ราคากลางจัดซื้อของใช้ราชการ สำหรับงานฝึกอบรมและสนับสนุนการปฏิบัติการ GIS
4 ราคากลางเช่าช่องสัญญาณสื่อสารความเร็วสูง
5 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย GIS ศูนย์ข้อมูลกลาง
6 ราคากลางจัดซื้อภาพถ่ายดาวเทียม
 7  
 8  
 9  
10  

 

 

ประจำปีงบประมาณ ๖๔

ลำดับ รายละเอียด
1 ราคากลางเช่าช่องสัญญาณสื่อสารความเร็วสูง
2 ราคากลางจัดซื้อของใช้ราชการ สำหรับงานฝึกอบรมและสนับสนุนการปฏิบัติการ GIS
3 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมบำรุงโปรแกรมระบบ GIS และฐานข้อมูลด้านข่าวกรอง
4 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย GIS ศูนย์ข้อมูลกลาง
5 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย GIS ในพื้นที่ภาคใต้
6 ราคากลางจัดซื้อของใช้ราชการ สำหรับงานฝึกอบรมและสนับสนุนการปฏิบัติการ GIS
 7 ราคากลางจัดซื้อภาพถ่ายดาวเทียม
 8 ราคากลางจ้างตกแต่งสถานที่และติดตั้งระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ VTC ในการจัดประชุม
 9  
10