เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเสมียนสำนักงาน
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566


หนังสือ/แบบฟอร์ม ประเภท ดาวน์โหลด
  ประกาศเปิดรับสมัครเสมียนสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 66 (ประกาศ)
(pdf.)
Click here
  ใบสมัครเสมียนสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศประจำปี 66 (ใบสมัคร) (pdf.) Click here
  ประวัติบุคคล (รปภ.๑) (pdf.) Click here
  กำหนดการสอบคัดเลือก (pdf.) Click here