IMG 0882

เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากรมข่าวทหารอากาศ
มอบข้าวสารและหน้ากากอนามัย ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
และทหารกองประจำการ กรมข่าวทหารอากาศ