กรมข่าวทหารอากาศ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ ขว.ทอ.
เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานของปี ๖๗
โดยมี พลอากาศตรี อังคาร อินทรา รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็นประธาน
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กบ.ทอ.

2

1