กรมข่าวทหารอากาศ จัดประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ กรมข่าวทหารอากาศ
เพื่อรับฟังนโยบายผู้บังคับบัญชาและแผนการปฏิบัติงานประจำปีของกรมข่าวทหารอากาศ
โดยมี พลอากาศโท สมหมาย ลีลิตธรรม เจ้ากรมข่าวทหารอากาศเป็นประธาน
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 1330 ณ ห้องบรรยายกองทัพอากาศ

2

1

3

6

4