พลอากาศโท สมหมาย ลีลิตธรรม เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ นายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมข่าวทหารอากาศ
ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีรองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกรมข่าวทหารอากาศ
เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙๕๙

2

5

6

7

4

1