พลอากาศโท กฤษฎา สุพิชญ์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารข่าวกรองทางอากาศ รุ่นที่ 54 จำนวน 34 คน
ชั้นยศตั้งแต่ เรืออากาศตรี - นาวาอากาศตรี ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 0900
ณ โรงเรียนการข่าว กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ

85665

85669

85672

85676

85677

85678

85679

85667