กรมข่าวทหารอากาศ พลอากาศตรี วสุ มโนสิทธิ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการผลิตข่าวกรองจากแหล่งเปิดให้กับผู้เข้ารับการอบรม
ซึ่งเป็นข้าราชการชั้นยศ จ.ต.-น.ท. จำนวน ๓๕ คน โดยกำหนดจัดพิธีเปิดการอบรม
ในวันพุธที่ ๗ มิ.ย.๖๖, ๐๘๓๐ ณ ห้องประชุมหอสมุด กองทัพอากาศ (ชั้น ๑)

72296

72297

72303

72298

72299