พลอากาศโท กฤษฎา สุพิชญ์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ 
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร
และนายทหารประทวน สังกัด กรมข่าวทหารอากาศ ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกรมข่าวทหารอากาศ

1

2

3

4

5