พลอากาศโทพิบูลย์ วรวรรณปรีชา อดีตเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาให้แก่
พลอากาศโทกฤษฎา สุพิชญ์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
โดยมี รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง
หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ และพนักงานราชการ
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีณ ห้องบรรยาย บก.ทอ. เมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

1

2

3

4

5