พลอากาศโทพิบูลย์ วรวรรณปรีชา เจ้ากรมข่าวทหารอากาศเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องยังชีพ
เพื่อเป็นสวัสดิการ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลของกรมข่าวทหารอากาศในโครงการ”ด้วยรักและห่วงใยด้วยใจผู้บังคับบัญชา ครั้งที่ ๒ ”
ณ กรมข่าวทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔๐๐
5

1

2

4

3