พลอากาศตรี ธัชชัย อัจฉริยาการุณ รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ผู้แทนเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
รับการเยี่ยมเยือนของ พลโทมาโนช อ้นจันทร์ ที่ปรึกษาคณะทำงานด้านการข่าวของสำนักนโยบายและแผนกลาโหม และคณะ
เนื่องในวาระเดินทางมาประสานความร่วมมือด้านการข่าวของสำนักนโยบายและแผนกลาโหมกับกรมข่าวทหารอากาศ
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุมกรมข่าวทหารอากาศ (อาคารจันทรุเบกษา คปอ.)
โดยในโอกาสนี้ ทั้ง ๒ หน่วยงาน ได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ โครงสร้างการจัดหน่วย และขีดความสามารถด้านการข่าวของแต่ละฝ่าย
รวมถึงการแนะนำตัวผู้รับผิดชอบในการประสานงานด้านการข่าว
เพื่อประสานความร่วมมือและเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าวระหว่างทั้ง ๒ หน่วยงานต่อไป

1

2

3

4

5