พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหาร กรมข่าวทหารอากาศ

 

พลอากาศโท มนัท ชวนะประยูร  เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน
พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธี
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 







3

4