โครงสร้างหน่วยกรมข่าวทหารอากาศ

ส่วนบังคับบัญชา

 • แผนกธุรการ
 • นายหารกำลังพล
 • นายทหารการเงิน
 • นายทหารงบประมาณ
 • นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักนโยบายและแผน

 • กองนโยบายและแผน
 • กองรักษาความปลอดภัย
 • กองการต่างประเทศ
 • สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ

สำนักข่าวกรอง

 • กองข่าวกรองยุทธศาสตร์
 • กองข่าวกรองยุทธวิธี
 • กองปฏิบัติการข่าว
 • กองข่าวกรองการเฝ้าตรวจและลาดตระเวน