ทำเนียบผู้บังคับบัญชากร​​มข่าวทหารอากาศ

ปัจจุบัน

พลอากาศโท สมหมาย  ลีลิตธรรม
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน

พ.ศ.2566

พลอากาศโท กฤษฎา  สุพิชญ์
ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2565 - 2566

พ.ศ.2565

พลอากาศโท พิบูลย์  วรวรรณปรีชา
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2564 - 2565

พ.ศ.2564

พลอากาศโท มนัท  ชวนะประยูร
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2563 - 2564

พ.ศ.2563

พลอากาศโท พันธ์ภักดี  พัฒนกุล
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2563 - 2563

พ.ศ.2563

พลอากาศโท พงษ์สวัสดิ์  จันทสาร
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2562 - 2563

พ.ศ.2562

พลอากาศโท คงศักดิ์  จันทรโสภา
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2561 - 2562

พ.ศ.2561

พลอากาศโท ธรินทร์  ปุณศรี
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2560 - 2561

พ.ศ.2560

พลอากาศโท นพฎล  ทองพุ่ม
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2559 - 2560

พ.ศ.2559

พลอากาศโท ธีรวุฒิ  บุญเลิศ
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2558 - 2559

พ.ศ.2558

พลอากาศโท ภานุพงศ์  เสยยงคะ
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2558 - 2558

พ.ศ.2558

พลอากาศโท สุรศักดิ์  ทุ่งทอง
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2557 - 2558

พ.ศ.2557

พลอากาศตรี สุรศักดิ์  ทุ่งทอง
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2556 - 2557

พ.ศ.2556

พลอากาศตรี ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2554 - 2556

พ.ศ.2554

พลอากาศตรี สุทธิพันธ์  กฤษณคุปต์
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2551 - 2554

พ.ศ.2551

พลอากาศตรี อารยะ  งามประมวญ
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2549 - 2551

พ.ศ.2549

พลอากาศตรี ประจิน  จั่นตอง
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2548 - 2549

พ.ศ.2548

พลอากาศตรี ศรีเชาว์  จันทร์เรือง
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2546 - 2548

พ.ศ.2546

พลอากาศตรี อภิสิทธิ์  จุลโมกข์
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2543 - 2546

พ.ศ.2543

พลอากาศตรี ไพบูลย์ จันทร์หอม
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2542 - 2543

พ.ศ.2542

พลอากาศตรี ณรงค์ศักดิ์  สังขพงศ์
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2540 - 2542

พ.ศ.2540

พลอากาศตรี สมนึก  โชติยะปุตตะ
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2538 - 2540

พ.ศ.2538

พลอากาศตรี ดำรง  บิณษรี
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2537 - 2538

พ.ศ.2537

พลอากาศตรี ชาญชัย ชาญชิดชิงชัย
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2534 - 2537

พ.ศ.2534

พลอากาศตรี ชนินทร์  จันทรุเบกษา
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2531 - 2534

พ.ศ.2531

พลอากาศตรี หม่อมราชวงศ์ 
ศิริพงษ์  ทองใหญ่

ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2530 - 2531

พ.ศ.2530

พลอากาศตรี เริงชัย  สนิทพันธุ์
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2527 - 2530

พ.ศ.2527

พลอากาศตรี กันต์  พิมานทิพย์
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2525 - 2527

พ.ศ.2525

พลอากาศตรี เปรื่องวิทย์  หงสนันท์
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2524 - 2525

พ.ศ.2524

พลอากาศตรี ทวนทอง  ยอดอาวุธ
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2521 - 2524

พ.ศ.2521

พลอากาศตรี สมพล  บุรุษรัตนพันธุ์
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2518 - 2521

พ.ศ.2518

พลอากาศตรี สมพล  บุรุษรัตนพันธุ์
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2513 - 2518

พ.ศ.2513

พลอากาศตรี เฉลิม  ทีวะเวช
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2505 - 2513

พ.ศ.2505

พลอากาศตรี ประสงค์  คุณะดิลก
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2503 - 2505

พ.ศ.2503

พลอากาศตรี สวน  จิตรไพบูลย์
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2500 - 2503

พ.ศ.2500

พลอากาศตรี มานพ  สุริยะ
ดํารงตําแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พ.ศ.2495 - 2500