ประวัติความเป็นมากรมข่าวทหารอากาศ


กิจการข่าวได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ.2456 เมื่อครั้งที่กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้ง แผนกการบิน อยู่ใน จเรทหารช่าง แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนัก
จนกระทั่งพ.ศ.2480 กระทรวงกลาโหมได้ยกฐานะ กรมทหารอากาศ เป็นกองทัพอากาศ และตั้งแผนกที่ 2 ขึ้นใน กรมเสนาธิการทหารอากาศ

รับผิดชอบงานด้านการข่าว อย่างเป็นรูปธรรม ใน พ.ศ.2491 มีการเปลี่ยนแปลงแผนกที่ 2 เป็น สธ.2
จนมีการแก้ไขปรับปรุงอัตรากองทัพอากาศอีกครั้งเมื่อ พ.ศ.2495 โดยเปลี่ยนจาก สธ.ทอ.2 เป็นกรมข่าวทหารอากาศ อยู่ในกรมเสนาธิการทหารอากาศ

พ.ศ.2495

แก้ไขปรับปรุงอัตรา
เปลี่ยนจาก สธ.ทอ.2 เป็นกรมข่าวทหารอากาศ

พ.ศ.2491

เปลี่ยนแปลง
จากแผนกที่ 2 เป็น สธ.2

พ.ศ.2480

ยกฐานะ
กรมทหารอากาศเป็นกองทัพอากาศ แต่งตั้งแผนกที่ 2
ในกรมเสนาธิการทหารอากาศ รับผิดชอบด้านการข่าว

พ.ศ.2456

เริ่มต้น
ก่อตั้งกิจการข่าว