กรมข่าวทหารอากาศ


 เลขที่ 171 กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
เขตดอนเมือง แขวงสนามบิน กรุงเทพ ฯ 10210

An address must be specified for a map to be embedded