ผู้บังคับบัญชากรมข่าวทหารอากาศพล.อ.ต.อังคาร อินทรา

รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศพล.อ.ต.วสุ มโนสิทธิศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย
และแผนกรมข่าวทหารอากาศพล.อ.ต.ชุมพล พละเสน
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง
กรมข่าวทหารอากาศพล.อ.ท.สมหมาย ลีลิตธรรม
เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ