1

จก.ขว.ทอ. และคณะ มอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จนท.ชุดถ่ายภาพทางอากาศ สนับสนุน ศอญ.จอส.พระราชทาน ฯ