พลอากาศโท พันธ์ภักดี พัฒนกุล เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ และคณะ
ตรวจเยี่ยมหน่วยสายงานการข่าว กองบิน ๔๑โดยมี นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่
S 246669317

S 246669314

S 246669318

S 246669319