พลอากาศโท พันธ์ภักดี พัฒนกุล เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ รับมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าสปันบอนด์ จำนวน ๕๐๐ ชิ้น
จากคุณ บรรพต สุภานุรักษ์ เพื่อนำไปใช้ในกิจการของกรมข่าวทหารอากาศสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กรมข่าวทหารอากาศ
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ

S 20013075