กรมข่าวทหารอากาศจัดอบรมการปฏิบัติหน้าที่เสมียนเวร ขว.ทอ.
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัย
และงานด้านนิรภัยภาคพื้น รวมทั้งการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อพบเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาทิ เพลิงไหม้ หรือท่อประปาแตก
ในพื้นที่กรมข่าวทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรี อังคาร อินทรา รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็นประธาน
เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม สบ.ทอ.

1

2

3

4