พลอากาศโท สมหมาย ลีลิตธรรม เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้แก่ข้าราชการ นายทหารชั้นประทวน สังกัดกรมข่าวทหารอากาศ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น
โดยมีรองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกรมข่าวทหารอากาศ เข้าร่วมพิธี
ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓๒๙

341048 0

341049 0

341052 0

341054 0

341053 0

341056 0

341050 0

341047 0