กรมข่าวทหารอากาศ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
โดย พล.อ.ท.กฤษฎา สุพิชญ์ รองเสนาธิการทหารอากาศ (เจ้ากรมข่าวทหารอากาศท่านเดิม)
ได้ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา ให้แก่
พลอากาศโท สมหมาย ลีลิตธรรม เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ (เจ้ากรมข่าวทหารอากาศท่านใหม่)
โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมข่าวทหารอากาศ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน
ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำกองร่วมพิธี ฯ
ในวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๑๙
ณ ห้องประชุมกรมยุทธการทหารอากาศ

8

9

5

3

4

2