กรมข่าวทหารอากาศ จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
พลอากาศตรี สมหมาย ลีลิตธรรม รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
กำลังพลของ กรมข่าวทหารอากาศ ครั้งที่ ๒
โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้กำลังพลของกองทัพอากาศ
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีจิตสำนึกในการรักษา และพัฒนาสุขภาพร่างกาย ด้วยตนเอง
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น กรมข่าวทหารอากาศจึงได้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของกรมข่าวทหารอากาศ
ขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖๐๐-๑๑๐๐ ณ สวนสุขภาพกองทัพอากาศ (ชาวฟ้า)

123785 0

123784 0

123786 0

123790 0

123793 0

123788 0