กรมข่าวทหารอากาศ โดยเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ มอบหมายให้
พลอากาศตรี สมหมาย ลีลิตธรรม รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสมียน สน.ผชท.ทอ.ไทย/ต่างประเทศ
ก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 1330 ณ ห้องประชุมกรมยุทธการทหารอากาศ
ซึ่งการอบรมครัั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 6 คน

245918

245912

245917245911