กรมข่าวทหารอากาศ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.66 โดย พลอากาศตรี วสุ มโนสิทธิศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ รับมอบหมายจากเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
เป็นประธานการนำกำลังพลกรมข่าวทหารอากาศ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และนำกำลังพลกล่าวปฏิญาณ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" หลังจากนั้น นำกำลังพล พัฒนา ทำความสะอาด
สถานที่ โดยรอบ อาคารกรมข่าวทหารอากาศ บริเวณ กองบัญชาการ กองทัพอากาศ และ
อาคารจันทรุเบกษากรมข่าวทหารอากาศ ด้วยความจงรักภักดี
และแสดงออกถึงการเป็นจิตอาสาอย่างพร้อมเพียง

CC7A4896

CC7A4922

528525

238046

238047

CC7A4972