กรมข่าวทหารอากาศ พลอากาศตรี วสุ มโนสิทธิ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ
ผู้แทนเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรนายทหารข่าวกรองทางอากาศ รุ่นที่ ๕๔ จำนวน ๓๔ คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับข่าวกรองทางอากาศ
และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ณ โรงเรียนข่าว กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ

25457

25461

25464

25465

25463