กรมข่าวทหารอากาศ ให้การต้อนรับกรมข่าวทหารเรือเยี่ยมชมกิจการ
พลอากาศโท กฤษฎา สุพิชญ์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ให้การต้อนรับ
พลเรือโท ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการกรมข่าวทหารอากาศ
โดยรับฟังการบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วย
เพื่อประโยชน์ในการประสานงานด้านการข่าวระหว่างกองทัพเรือและกองทัพอากาศต่อไป
ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐๐๐-๑๔๐๐ น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการกองทัพอากาศ ๒ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

18275

18281

18283

18284

18287