น.อ.ฐานันดร์ ทิพเวส รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศ เดินทางนำส่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ
ณ สาธารณรัฐตุรกี และรับคนไทยผู้ประสบภัยกลับประเทศ ด้วยเครื่องบินแบบ Airbus 340-500 ของกองทัพอากาศ
เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 ดอนเมือง
โดยกรมข่าวทหารอากาศ จัดเจ้าหน้าที่ประสานงาน อำนวยความสะดวกการตรวจหนังสือลงตรา
การประสานผ่านน่านฟ้า และอำนวยสะดวกด้านการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงต่างประเทศ
เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้กรมข่าวทหารอากาศได้จัดนายทหารกองต่างประเทศ
สำนักนโยบายและแผนฯ ร่วมคณะเดินทางไปด้วย


1

66448

66453

66451