กรมข่าวทหารอากาศ ทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของ ประจำปี 2566
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 น. พลอากาศตรี สมหมาย ลีลิตธรรม รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
เป็นประธาน การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลกรมข่าวทหารอากาศ ประจำปี 2566
โดยผู้บังคับบัญชาพร้อมกำลังพลกรมข่าวทหารอากาศเข้ารับการทดสอบอย่างพร้อมเพรียง
ซึ่งจะดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทอ. ทุกปี ๆ ละ 2 ครั้ง
เพื่อให้ข้าราชการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงพร้อมปฏิบัติภารกิจของทางราชการ
ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

2

1

3

4

5

6