กรมข่าวทหารอากาศ รับชมการถ่ายทอดสดการบรรยาย
"โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกองทัพอากาศ"
โดยมีผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานและกำลังพลกรมข่าวทหารอากาศเข้ารับฟังการบรรยาย
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการไม่รับของขวัญ No Gift Policy ให้กับข้าราชการกองทัพอากาศ
โดยการป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน ส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
มีความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้กับข้าราชการกองทัพอากาศเข้ามามีส่วนร่วม
ในการยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการกองทัพอากาศ โดยรับชมการถ่ายทอดสดการบรรยาย
ผ่านช่องทางRTAF DIGITAL TV ช่อง ๕๐ เมื่อ ๒๐ กุมภาพัน ๒๕๖๖ ผู้รับผิดชอบ น.อ.ธรรมศักดิ์ มั่นทน
โทร. ๒๑๒๖๕ ผู้ส่งข่าว น.อ.กิตติ์ธเนศ ภานุพัฒน์ศศิกุล วันที่ส่ง ๒๐ ก.พ.๖๖

6171

6176

6175

6173

6179

6168

6169

6167