พลอากาศโท กฤษฎา สุพิชญ์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ร่วมคณะผู้บัญชาการทหารอากาศ
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศเดินทางนำส่งของ
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ณ สาธารณรัฐตุรกี และรับคนไทยผู้ประสบภัยกลับ
ประเทศด้วยเครื่องบินแบบ Airbus 340-500 ของกองทัพอากาศ เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ท่าอากาศยาน 2
กองบิน 6 ดอนเมือง โดยกรมข่าวทหารอากาศ จัดเจ้าหน้าที่ประสานงาน อำนวยความสะดวกการตรวจหนังสือลงตรา
การประสานผ่านน่านฟ้า และอำนวยสะดวกด้านการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงต่างประเทศ
เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้กรมข่าวทหารอากาศได้จัดนายทหารกองต่างประเทศ
สำนักนโยบายและแผนฯ ร่วมคณะเดินทางไปด้วย

194321

2

3

194330

4