พลอากาศโท กฤษฎา สุพิชญ์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศเป็นประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการกรมข่าวทหารอากาศที่ได้รับการแต่งตั้งยศและเลื่อนยศ
โดยมี รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมข่าวทหารอากาศ
ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในโอกาสนี้ ณ ห้องบรรยาย ทอ. เมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๓๐

1

2

4

5