รอง จก.ขว.ทอ. ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
รับชมการประชุมมอบนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ
ณ ที่ตั้งหน่วย ในวันศุกร์ ที่ ๗ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐

1

2

3

4

5