พล.อ.ท.พิบูลย์  วรวรรณปรีชา จก.ขว.ทอ. ผู้รับมอบอำนาจจากผู้บัญชาการทหารอากาศ
ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงระหว่าง กองทัพอากาศ กับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๐๐ – ๑๑๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
โดยมี นายธนากร บัวรัษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และ นายรุ่งศักดิ์ ปิยะรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมทั้ง จก.ขว.ทหาร และ จก.ขว.ทบ. โดยมีขอบเขตความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว
เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และใช้ประโยชน์ร่วมกันในหน่วยสมาชิกในประชาคมข่าวกรอง รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างกัน
และสนับสนุนการดำเนินงานของระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว

3

5

2

4

1