ขว.ทอ.ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ระหว่าง ทอ. และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)
ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ อาคารกองบัญชาการกองทัพอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕๐๐ – ๑๖๐๐
โดยมี พล.อ.ท.พิบูลย์ วรวรรณปรีชา จก.ขว.ทอ.เป็นผู้ลงนามฝ่าย ทอ. และ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผอ.สทอภ.เป็นผูลงนามฝ่าย สทอภ.
โดยมีเนื้อหารสาระสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการข่าว
การปฏิบัติการทางทหาร และการแก้ปัญหาภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันวิจัยและพัฒนาระบบดาวเทียมและระบบภาคพื้น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการควบคุมดาวเทียม ระบบการจัดเก็บการบริหารจัดการข้อมูลจากดาวเทียม ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ วิทยาการด้านซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการควบคุมดาวเทียม
และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่าย เห็นสมควรร่วมกัน 

1

2

3

4