พลอากาศโทพิบูลย์ วรวรรณปรีชา เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ทอ.
ทุนการศึกษาของ ขว.ทอ.และทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
ให้แก่บุตรข้าราชการ พนักงานราชการ ของกรมข่าวทหารอากาศ
ณ ห้องประชุม ขว.ทอ. เมื่อ ๙ กันยายน ๒๕๖๕
1

3

4

2

5