พลอากาศโทพิบูลย์ วรวรรณปรีชา เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็นประธานและร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลกรมข่าวทหารอากาศครั้งที่ ๒
โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้าร่วมทดสอบโดยพร้อมเพรียงกัน
เมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๐๘๐๐ - ๑๑๐๐ ณ สวนสุขภาพ ทอ.(ชาวฟ้า)

ทั้งนี้ กรมจเรทหารอากาศได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมข่าวทหารอากาศด้วย

1

2

3

4

5