พลอากาศโทพิบูลย์ วรวรรณปรีชา เจ้ากรมจ่าวทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการกรมข่าวทหารอากาศจำนวน ๑๔ คน
ที่ได้รับการแต่งตั้งยศและเลื่อนยศ โดยมีรองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมข่าวทหารอากาศร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในโอกาสนี้ 
ณ ห้องโรงเรียนเหล่าการเงิน เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

2

1

3

4

5