กรมข่าวทหารอากาศกิจกรรมตรวจสภาพรถของกำลังพลกรมข่าวทหารอากาศ ครั้งที่ ๒

ตามนโยบายด้านนิรภัยภาคพื้นของพลอากาศโทพิบูลย์ วรวรรณปรีชา เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ที่ให้ความสำคัญและห่วงใยความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะของกำลังพล
กรมข่าวทหารอากาศ โดยเฉพาะในห้วงฤดูฝน และห้วงที่มีการเดินทางไกล เช่นในช่วงวันหยุดยาว จึงได้จัดกิจกรรมตรวจสภาพยานพาหนะ ครั้งที่ ๒
บริเวณลานจอดรถกรมข่าวทหารอากาศ ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ ก.ค.๖๕ , ๐๘๐๐-๑๒๐๐ โดยกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกรมขนส่งทหารอากาศ

กิจกรรมประกอบด้วย
- การตรวจสภาพรถยนต์ตามรายการตรวจฯ
- เปลี่ยนยางใบปัดน้ำฝนให้ผู้ที่สนใจ
- ตรวจสภาพ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ผู้ที่ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์

กิจกรรมครั้งนี้มีรถยนต์เข้ารับการตรวจสภาพจำนวน ๒๙ คัน และรถจักรยานยนต์เข้ารับการตรวจสภาพจำนวน ๒๓ คัน

1

2

3

4

5