2
กรมข่าวทหารอากาศจัดโครงการ”ด้วยรักและห่วงใย…ด้วยใจผู้บังคับบัญชา

 พลอากาศโทพิบูลย์ วรวรรณปรีชา เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีมอบข้าวสาร เพื่อเป็นสวัสดิการ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลของกรมข่าวทหารอากาศ
ในโครงการ”ด้วยรักและห่วงใยด้วยใจผู้บังคับบัญชา” ณ กรมข่าวทหารอากาศ
เมื่อวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

1

2

3

4

5