พล.อ.อ.ท พิบูลย์ วรวรรณปรีชา จก.ขว.ทอ. เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร
ในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารข่าวกรองทางอากาศ รุ่นที่ 53
ณ หอสมุดกองทัพอากาศ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย.65,1400
โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 34 คน

1

2

3

4

5