สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/โซล แจ้งว่า นักเรียนนายเรืออากาศภูมิพงศ์ ราชรักษ์ ชั้นปีที่ ๔
(นักเรียนทุนกองทัพอากาศ นักเรียนนายเรืออากาศคนที่ ๒๕) ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ สาธารณรัฐเกาหลี
ได้รางวัลเหรียญและใบประกาศนียบัตร"นักเรียนต่างชาติดีเด่น" จาก พลอากาศเอก ปาร์ค อิน โฮ เสนาธิการทหารอากาศ
(เทียบเท่าผู้บัญชาการทหารอากาศ) เมื่อ ๒ มี.ค.๒๕๖๕ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ทั้งนี้เนื้อหาของใบประกาศนียบัตร มีรายละเอียด ดังนี้
"ประกาศนียบัตรนี้มอบให้ นักเรียนนายเรืออากาศภูมิพงศ์ ราชรักษ์
โรงเรียนนายเรืออากาศ สาธารณรัฐเกาหลี รุ่นที่ ๗๐ ว่ามีความเป็นเลิศ และ เป็นนักเรียนนายเรืออากาศที่เป็นแบบอย่างด้านวินัย และความขยันหมั่นเพียร
ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ สาธารณรัฐเกาหลี"

1

2

3

4

5