พล.อ.ท.พิบูลย์ วรวรรณปรีชา จก.ขว.ทอ.
เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนายทหารข่าวกรองทางอากาศ รุ่นที่ 53

ณ หอสมุดกองทัพอากาศ เมื่อ 1 มี.ค.65, 0900
ทั้งนี้หลักสูตรมีระยะเวลาศึกษา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มี.ค. - 9 มิ.ย.65
650301 2

650301 3

650301 4

650301 5