พิธี รับ-ส่งหน้าที่เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ปี ๒๕๖๔
พลอากาศโทมนัท ชวนะประยูร ส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
ให้แก่
พลอากาศโทพิบูลย์ วรวรรณปรีชา เจ้ากรมข่าวทหารอากาศท่านใหม่
เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๔ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.

5

6

1

2

4